Deklaracja dostępności MIIP Geomałopolska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MIIP Geomałopolska.
• Data publikacji strony internetowej: 2011-06-16
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• Na stronie internetowej MIIP Geomałopolska znajdują się mapy, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyłączenia

• Strona internetowa posiada liczne mapy, jednak zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. są one wyłączone z obowiązku dostępności.
• Art. 3.2 - Ustawy nie stosuje się do: 4. map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-14
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Pietras.
E-mail: Marek.Pietras@umwm.malopolska.pl
Telefon: 12 63 03 502

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
• Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
• E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
• Telefon: 22 57 17 700
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
• przy ul. Basztowej 22
• przy ul. Racławickiej 56
• przy ul. Wielickiej 72
spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności architektonicznej:
1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych  i pionowych ( komunikacja pozioma  - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy),
2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń - rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - tablice informacyjne, portier,
4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego - instrukcja dla portiera,
5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
1. obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się - w lokalizacjach ul. Racławicka 56 i ul. Wielicka 72 zainstalowany wideo tłumacz, który umożliwia komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami Urzędu za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego,
2. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna,
3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności UMWM w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
4. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Aplikacje mobilne

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego udostępnia następujące aplikacje mobilne:
MIIP Mobile
MIIP Mobile

  • Opublikowane: 2020-02-14
  • Ostatnia aktualizacja: 2020-03-18