Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zasadami przetwarzania danych osobowych. Zapoznanie się z treścią dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że je rozumie i akceptuje.Regulamin Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP)


§ 1
[Definicje szczegółowe]

1. MIIP – regionalna infrastuktura informacji przestrzennej szczebla wojewódzkiego pn. Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej służąca do integracji, weryfikacji, wizualizacji i publikowania danych przestrzennych z obszaru województwa małopolskiego.
2. Geoportal MIIP – witryna internetowa, dostępna publicznie pod adresem https://miip.geomalopolska.pl.
3. Interfejs edycyjny – skonfigurowany serwis mapowy, który poprzez przeglądarkę internetową daje możliwość edycji danych przestrzennych publikowanych na geoportalu MIIP.
4. Metadane - indeksowane i katalogowane opisowe informacje o danych i dokumentach elektronicznych używane do ich wyszukiwania.
5. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
6. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
7. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
8. Użytkownik – osoba lub instytucja przeglądająca lub korzystająca z geoportalu MIIP.
9. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
10. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług interaktywnych.
11. Linkowanie - umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www linku do geoportalu MIIP.
12. Użytkownik autoryzowany MIIP – zarejestrowana osoba lub instytucja korzystająca z usług geoportalu MIIP, posiadająca indywidualne konto nadane w procesie rejestracji.
13. Partner – instytucja, firma, z którą Województwo Małopolskie podpisało porozumienie o wzajemnej współpracy przy tworzeniu MIIP i wymianie danych.
14. Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych.
15. Właściciel geoportalu MIIP – Województwo Małopolskie.
16. WODGiK – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie.


§ 2
[Informacje ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów geoportalu MIIP przez użytkowników.
2. Ogólne warunki dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych określają przepisy:
a) art. 40 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 2052 z późn. zm.),
b) art. 14, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tj. Dz.U. z 2020 poz. 177 z późn. zm.),
c) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.).
3. Prezentowana na geoportalu MIIP internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych bądź roszczeń wobec właściciela geoportalu MIIP lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne przepisy powszechnie obowiązujące.


§ 3
[Dostęp do usług]

1. Usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania dostępne są dla użytkowników.
2. Interfejsy edycyjne dostępne są wyłącznie dla użytkowników autoryzowanych.
3. Rejestracja użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania.
4. Dane gromadzone w procesie rejestracji przechowywane są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 102/2018 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1).
5. W czasie procesu rejestracji użytkownik definiuje login i hasło wykorzystywane później w procesie logowania.
6. Użytkownik autoryzowany MIIP w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.
7. Użytkownicy oraz partnerzy zobowiązani są do korzystania z geoportalu MIIP w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§ 4
[Rodzaje i zakres świadczonych usług]

1. Usługa wyszukiwania (CSW) - z ang. Catalog Service for the Web - standard określający sposób katalogowania danych przestrzennych oraz usług geoinformatycznych - należy przez to rozumieć usługę wyszukania metadanych dla danych przestrzennych za pomocą geoportalu internetowego.
2. Usługa przeglądania (WMS) - z ang. Web Map Services - standard udostępniania map rastrowych - należy przez to rozumieć usługę przeglądania danych przestrzennych za pomocą geoportalu internetowego.
3. Usługa pobierania (WFS) - z ang. Web Future Services - standard umożliwiający pobieranie danych przestrzennych - należy przez to rozumieć usługę pobierania danych przestrzennych za pomocą geoportalu internetowego.


§ 5
[Zasady korzystania z usług i treści publikowanych w MIIP]

1. Dostęp do usług wyszukiwania (CSW), przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) jest powszechny i nieodpłatny.
2. Korzystanie z treści umieszczonych na geoportalu MIIP jest możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.).
3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać, rozpowszechniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu treści geoportalu MIIP w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać oraz udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
4. Użytkownik autoryzowany dokonujący edycji zbiorów danych w bazie danych MIIP za pomocą interfejsu edycyjnego, zobowiązany jest do wskazywania danych i informacji zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem. Wskazanie nieprawdziwych danych i informacji skutkuje automatycznym zablokowaniem konta użytkownika. Jeśli nieprawdziwe dane i informacje wywołały reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) użytkownik ten może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych, a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.


§ 6
[Zasady korzystania ze zbiorów danych przestrzennych pochodzących z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego]

1. Wykorzystywanie przez Użytkownika materiałów pochodzących z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wymaga udostępnienia tych materiałów Użytkownikowi przez WODGiK na zasadach odpłatności uregulowanych w art. 40 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.). Zgodnie z art. 40 c w/w ustawy, określenie uprawnień i możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów określa uzyskana w WODGiK „Licencja”. Zgodnie z art. 48 a w/w ustawy, kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
2. Szczegółowy zakres i tryb udostępniania danych przez WODGiK określa: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U 2020 poz. 1322) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820), natomiast wysokość opłat określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. z 2022 r. poz. 1038).


§ 7
[Warunki techniczne korzystania z danych i usług]

Przy korzystaniu z zasobów geoportalu MIIP zabronione jest:
a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie geoportalu MIIP,
b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez geoportal MIIP.


§ 8
[Osadzanie mapy na stronach html]

1. Osadzanie map pochodzących z MIIP na stronach internetowych jest bezpłatne.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1, umożliwia wycentrowanie mapy do dowolnego modułu oraz zasięgu przestrzennego.


§ 9
[Prawa autorskie]

Zawartość geoportalu MIIP jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA TYCH DANYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Marszałek Województwa Małopolskiego moich danych osobowych, podanych w celu rejestracji konta w geoportalu MIIP i korzystania z uprawnień użytkownika autoryzowanego MIIP. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Informacja o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

II. Inspektor Ochrony Danych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; email: iodo@umwm.malopolska.pl.

III. Cele przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać dane konieczne do rejestracji konta użytkownika autoryzowanego MIIP w geoportalu MIIP.

IV. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane, czyli rejestracji konta w geoportalu MIIP w celu uzyskania uprawnień użytkownika autoryzowanego MIIP.

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z brakiem możliwości rejestracji konta w geoportalu MIIP i korzystania z uprawnień użytkownika autoryzowanego MIIP.

VI. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody/dezaktywacji konta przez użytkownika autoryzowanego MIIP.

VII. Prawo dostępu do danych osobowych
Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: miip@geomalopolska.pl.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Odbiorcy danych
Dane osobowe użytkownika autoryzowanego MIIP mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz firmom sprawującym opiekę techniczną nad geoportalem MIIP.

X.
Dane użytkownika autoryzowanego MIIP nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.


Deklaracja dostępności