Aglomeracje wodne - aktualność 31.12.2017 r.

Kompozycja prezentuje obszary i granice aglomeracji wodnych, czyli terenów na których ze względu na gęstość zaludnienia bądź koncentrację działalności gospodarczej ścieki komunalne powinny być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków.

Granice aglomeracji są wyznaczane i aktualizowane w drodze uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego, a następnie na bieżąco aktualizowane na geoportalu MIIP. Obszary i granice aglomeracji są elementem wymaganym do sporządzenia załączników mapowych do wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Aktualizacja 1 stycznia 2018 r.
Z dniem 1 stycznia 2018 r. Marszałek Województwa Małopolskiego utracił wszelkie kompetencje wynikające z ustawy Prawo wodne.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566) z dniem 1 stycznia 2018 r. kompetencje: do wydawania decyzji – pozwoleń wodnoprawnych, decyzji ustalających linie brzegu dla śródlądowych dróg wodnych, wyznaczania aglomeracji zgodnie z Krajowym Programem Odczyszczania Ścieków Komunalnych, zbieranie i przekazywanie sprawozdań z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych należą do nowego organu tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w imieniu którego na terenie województwa zadania te wykonywać będzie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Krakowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 22.
Zgodnie z ww. ustawą dotychczasowe kompetencje marszałka dotyczące wydawania decyzji ustalających odszkodowania za szkody o których mowa w ustawie Prawo wodne od dnia 1 stycznia 2018 r. należą do wojewody.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09
  • Lista zmian
  • 2017-02-09
    Zaktualizowane zostały aglomeracje m.in.: Zakopane, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Skawina, Nowy Targ.
  • 2015-05-19
    Aktualizacja danych granic aglomeracji wodnych.