Plany miejscowe

Kompozycja przedstawia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone dla terenów leżących w granicach administracyjnych województwa małopolskiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Sporządzany jest zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 – z późn. zm.).

  • Opublikowane: 2014-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2014-01-01