Drogi rolnicze

Kompozycja mapowa prezentuje drogi dojazdowe do gruntów rolnych wybudowane bądź zmodernizowane z udziałem środków budżetu województwa.

Zarząd Województwa Małopolskiego corocznie przeznacza środki budżetu Województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadania wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Każda droga na mapie zawiera informację m.in. o długości i szerokości drogi, przyznanej kwocie dofinansowania z budżetu województwa oraz procentowym udziale dofinansowania w całkowitej wartości prac.
Kompozycja mapowa będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne lata.

Warunki i tryb postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa określa Uchwała nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.). Uchwała zawiera informacje nt. zadań i zasad ich współfinansowania.
Zgodnie z zasadami finansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych maksymalny udział dofinansowania przez Województwo wynosi 50 % kosztów zadania (chyba że na terenie gminy zrealizowano w roku poprzednim zadanie polegające na budowie i renowacji zbiorników małej retencji, wówczas udział dofinansowania jest wyższy), a maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Od 1 stycznia do 28 lutego każdego roku trwa nabór wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych. Po zakończeniu naboru wniosków i ich weryfikacji w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku uchwałą ZWM nastąpi podział środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji. Termin realizacji zadania upływa od dnia zawarcia umowy z województwem do dnia 20 września, termin składania dokumentacji rozliczeniowej wykonanych zadań to 30 września, a przyznane środki wypłacane są do 20 grudnia.

Geodezja rolna w UMWM: LINK.

  • Opublikowane: 2019-11-15
  • Ostatnia aktualizacja: 2021-05-19
  • Lista zmian
  • 2021-05-19
    Aktualizacja danych.
  • 2019-11-15
    Utworzenie kompozycji.