Ochrona dziedzictwa kulturowego

Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie. Obiekty te posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego jest jednym z priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego. W ramach organizowanych konkursów dotacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wsparcie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytkowych obiektów małej architektury.

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek wspiera małopolskie gminy i powiaty w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej przyznaje dotacje w konkursie pod nazwą „Kapliczki Małopolski”.
Konkurs ten stanowi element realizacji strategicznych zadań rozwoju województwa, wynikających m.in. z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, której jednym z kluczowych elementów jest Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego oraz Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej może być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych zarówno na działkach należących do poszczególnych gmin lub powiatów, jak i do osób prywatnych na obszarze województwa małopolskiego.

Konkurs organizowany jest od 2009 r. W kolejnych jego edycjach przyznano dotacje dla:

Szczegółowe informacje o projekcie „Kapliczki Małopolski” na stronie Małopolska.pl

Kolejnym projektem dofinansowującym ochronę dziedzictwa kulturowego jest konkurs „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”. Pierwsza edycja została ogłoszona w 2019 r. Jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego z terenu województwa małopolskiego udzielono wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytkowych obiektów małej architektury stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii.

Szczegółowe informacje o projekcie „Małopolska Pamięta” na stronie Małopolska.pl

Mapa umożliwia zapoznanie się z lokalizacją wszystkich obiektów objętych dofinansowaniem wraz z wizualizacją realizacji programu w poszczególnych latach oraz wyszukiwanie obiektów po nazwie, lokalizacji i roku przyznania pomocy finansowej.

  • Opublikowane: 2019-05-24
  • Ostatnia aktualizacja: 2019-09-03
  • Lista zmian
  • 2019-09-03
    Dodanie warstwy Konkurs „Małopolska Pamięta”.
  • 2019-05-24
    Utworzenie kompozycji mapowej.