Ochrona dziedzictwa kulturowego

Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie. Na mapie zaznaczono również Instytucje kultury, których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego jest jednym z priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego. W ramach organizowanych konkursów dotacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wsparcie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytkowych obiektów małej architektury.

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek wspiera małopolskie gminy i powiaty w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej przyznaje dotacje w konkursie pod nazwą „Kapliczki Małopolski”.
Konkurs ten stanowi element realizacji strategicznych zadań rozwoju województwa, wynikających m.in. z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, której jednym z kluczowych elementów jest Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego oraz Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021.
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej może być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych zarówno na działkach należących do poszczególnych gmin lub powiatów, jak i do osób prywatnych na obszarze województwa małopolskiego.

Konkurs organizowany jest od 2009 r. W kolejnych jego edycjach przyznano dotacje dla:

Szczegółowe informacje o projekcie „Kapliczki Małopolski” na stronie Małopolska.pl

Kolejnym projektem dofinansowującym ochronę dziedzictwa kulturowego jest konkurs „Małopolska Pamięta – zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii”. Pierwsza edycja została ogłoszona w 2019r., kolejna w 2021r. Jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego z terenu województwa małopolskiego udzielono wsparcia finansowego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytkowych obiektów małej architektury stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii.

Szczegółowe informacje o projekcie „Małopolska Pamięta” na stronie Małopolska.pl

Mapa umożliwia zapoznanie się z lokalizacją wszystkich obiektów objętych dofinansowaniem wraz z wizualizacją realizacji programu w poszczególnych latach oraz wyszukiwanie obiektów po nazwie, lokalizacji i roku przyznania pomocy finansowej.

Na mapie zaznaczono również lokalizacje muzeów, galerii i instytucji z Małopolski, których eksponaty zostały zdigitalizowane i udostępnione w sieci w ramach projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”, realizowanego w partnerstwie Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
Więcej informacji o projekcie i historii powstania portalu „Wirtualne Muzea Małopolski” dostępne jest na stronie http://muzea.malopolska.pl/o-nas.

Na mapie zaznaczono Winnice wybrane w ramach współpracy profesjonalnych enologów i Gorczańskiej Organizacji Turystycznej.
Małopolski Szlak Winny stanowi atrakcję kulturalno-turystyczną, zachęca do odkrywania dziedzictwa, spotkań z właścicielami winnic i obcowania z przyrodą. Czerpie z tradycji Małopolskiej Ścieżki Winnej, która powstała podczas realizacji projektu „Winnice Małopolski II” w 2006 roku (projekt realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Polski Instytut Winorośli i Wina). Projekt „Szlak Winny w Małopolsce” realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.
Zapraszamy na stronę Małopolskiego Szlaku Winnego.

 • Opublikowane: 2019-05-24
 • Ostatnia aktualizacja: 2021-09-06
 • Lista zmian
 • 2021-09-06
  Aktualizacja warstwy Konkursu „Małopolska pamięta” - dodanie obiektów z 2021 roku.
 • 2021-05-12
  Aktualizacja warstwy Konkursu „Kapliczki Małopolski” - dodanie obiektów z 2021 roku.
 • 2020-08-25
  Aktualizacja warstwy Konkursu „Kapliczki Małopolski” - dodanie obiektów z 2020 roku.
 • 2020-04-08
  Dodanie warstw „Instytucje kultury”, „Wirtualne Muzea Małopolski” oraz „Małopolski Szlak Winny”.
 • 2019-09-03
  Dodanie warstwy Konkurs „Małopolska Pamięta”.
 • 2019-05-24
  Utworzenie kompozycji mapowej.