Konkurs Kapliczki Małopolski

Kompozycja mapowa prezentuje położenie obiektów małej architektury sakralnej, dla których Województwo Małopolskie przyznało dofinansowanie na odnowienie. Obiekty te posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek wspiera małopolskie gminy i powiaty w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej przyznaje dotacje w konkursie pod nazwą „Kapliczki Małopolski”.

Konkurs ten stanowi element realizacji strategicznych zadań rozwoju województwa, wynikających m.in. z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także z zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, której jednym z kluczowych elementów jest Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego oraz Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2018-2021.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej może być przeznaczona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych zarówno na działkach należących do poszczególnych gmin lub powiatów, jak i do osób prywatnych na obszarze województwa małopolskiego.

Konkurs organizowany jest od 2009 r. W kolejnych jego edycjach przyznano dotacje dla:

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie Małopolska.pl

Mapa umożliwia zapoznanie się z lokalizacją wszystkich obiektów objętych dofinansowaniem wraz z wizualizacją realizacji programu w poszczególnych latach oraz wyszukiwanie obiektów po nazwie, lokalizacji i roku przyznania pomocy finansowej.

  • Opublikowane: 2019-05-24
  • Ostatnia aktualizacja: 2019-05-24
  • Lista zmian
  • 2019-05-24
    Utworzenie kompozycji mapowej.