Program ochrony powietrza 2020

Kompozycja Program Ochrony Powietrza prezentuje średnioroczny poziom stężenia substancji szkodliwych (PM10, PM25, B(a)P, NO2) na obszarze województwa małopolskiego.

Mapy prezentują rozkład stężeń zanieczyszczeń dla stanu rzeczywistego (wariant bazowy dla roku 2018) oraz stanu prognozowanego (wariant docelowy dla roku 2023) po wdrożeniu działań naprawczych określonych w Programie Ochrony Powietrza przyjętego uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Program ma na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, wyznaczonych w przepisach polskich i unijnych, w możliwie najszybszym terminie. Wyznacza najefektywniejsze działania, aby osiągnąć poziom dopuszczalny pyłu PM10 oraz PM2.5 w powietrzu nie później niż do roku 2023 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu i dopuszczalny dwutlenku azotu nie później niż do roku 2026.

  • Opublikowane: 2016-10-28
  • Ostatnia aktualizacja: 2022-04-28
  • Lista zmian
  • 2022-04-28
    Nowy Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjęty uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r.
  • 2017-01-01
    Na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego powstały nowe mapy prezentujące stopień zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce.