Program Ochrony Środowiska przed Hałasem

Kompozycja prezentuje Program Ochrony Środowiska przed Hałasem.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego objął tereny wzdłuż dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Obejmuje drogi o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie oraz drogi wzdłuż linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Przeanalizowano łącznie 754,78 km odcinków dróg, dla których istniał obowiązek sporządzenia map akustycznych.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę Nr VII/63/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. małopolskiego”.
Treść przyjętego Dokumentu wraz z treścią uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego zawierającej uzasadnienie są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod linkiem.
Ww. Program wraz z treścią uchwały opublikowany został 15 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (link).

Na mapie dostępne są Programy Ochrony przed Hałasem dla lat 2012 i 2017.

Kompozycja prezentuje też obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków-Balice oraz mapę akustyczną hałasu lotniczego dla lotniska Kraków-Balice.

  • Opublikowane: 2013-01-01
  • Ostatnia aktualizacja: 2019-10-28
  • Lista zmian
  • 2019-10-28
    Dodano mapę akustyczną hałasu lotniczego dla lotniska Kraków Balice.
  • 2019-06-11
    Zaktualizowano Program Ochrony Środowiska przed Hałasem.